Tìm hiểu về hoạt động - Vượt ải Viêm ►

Phần thưởng định kỳ - Thưởng thời ►

Nhiệm vụ hằng ngày - Thưởng nhiệm vụ ►

Hoạt động định kỳ - Săn nhím béo ph ►

Hướng dẫn thực hiện Phục hồi trang ►

Tìm hiểu hoạt động - Phong Kỳ tọa đ ►

Tìm hiểu hoạt động - Phong hỏa liên t ►

Hướng dẫn tham gia nhiệm vụ Tân thủ ►

Hướng dẫn nhận thưởng theo đẳng c ►

Thời gian tổ chức Liên đấu - Đơn đấu ►

Hướng dẫn tân thủ - Khởi động Auto ►

Hướng dẫn tải game và cài đặt trò c ►

Giới thiệu hệ thống giao diện cho tân ►

Tìm hiểu hoạt động - Hoa sơn đại chi ►

Giới thiệu về Hệ thống phím tắt trong ►